Regulamin rejestracji do zawodów

 

Regulamin rejestracji do zawodów łuczniczych

Definicje

 

SŁuP – Stowarzyszenie Łuczników Pomorza „SŁuP” z siedzibą w powiecie gdańskim, ul. Zeusa 30/37, 80-180 Kowale,  które jest odpowiedzialne za administrację rejestracji zawodników do zawodów pod adresem internetowym http://www.slup.pomorze.pl,

Strona www.slup.pomorze.pl – strona poprzez którą prowadzona jest rejestracja do zawodów sportowych oraz publikacja wyników

Organizator – firma, instytucja, osoba fizyczna bądź grupa osób organizująca zawody

Zawodnik – osoba która dokonuje rejestracji do zawodów

 

Zawody łucznicze – zawody, na które mogą zapisywać się Zawodnicy,
Zasady ogólne

 

 1. Strona www.slup.pomorze.pl ma na celu usprawnić rejestrację do zawodów łuczniczych, w tym tworzyć stronę rejestracji do zawodów, publikować wyniki i przyczynić się do wzrostu jakości obsługi zawodów sportowych przez SŁuP oraz innych Organizatorów.
 2. SŁuP  pełni rolę wspomagającą w kontakcie pomiędzy Zawodnikiem, a ewentualnym Organizatorem i nie ponosi odpowiedzialności prawnej za przeprowadzenie zawodów sportowych, jeśli nie jest to ustanowione inaczej.
 3. SŁuP bądź Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia, zniszczenie czy  utratę mienia w czasie trwania zawodów.
 4. Zawodnik podając swoje dane osobowe na stronie rejestracji do zawodów łuczniczych równocześnie potwierdza ich zgodność z prawdą.

 

Rejestracja na zawody łucznicze

 

 1. Zawodnik w celu dokonania rejestracji na wybrane zawody łucznicze musi wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.slup.pomorze.pl w zakładce Rejestracje na zawody.
 2. Zawodnik rejestrując się na wybrane zawody łucznicze, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rejestracji do zawodów łuczniczych, do których się zapisał. Zgoda ta jest wyłączną podstawą przechowywania danych. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wyrażana przez Zawodnika dobrowolnie, z możliwością wglądu do swoich danych osobowych, a także z możliwością ich modyfikacji i usunięcia.
 3. Zawodnik rejestrując się do udziału w zawodach łuczniczych, akceptuje ich regulamin i warunki postawione przez SŁuP bądź Organizatora przedstawione na stronie www.slup.pomorze.pl lub na stronie/w wydarzeniu na FB Organizatora.
 1. Zawodnik wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych podanych w formularzu rejestracji na liście startowej oraz w tabeli wyników z zawodów łuczniczych, na które się zarejestrował.
 2. Zawodnik wyraża zgodę na publikację zdjęć, na których się znajduje, wykonanych w trakcie zawodów łuczniczych.
 3. Zawodnik oświadcza, że jest zdrowy. A w przypadku nieszczęśliwego wypadku lub uszczerbku na zdrowiu w czasie trwania zawodów nie będzie wnosił żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów imprezy. Jednocześnie oświadcza, iż na czas zawodów ubezpieczył się we własnym zakresie.

 

Ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych, zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) jest Stowarzyszenie Łuczników Pomorza „SŁuP” z powiecie gdańskim, ul. Zeusa 30/37, 80-180 Kowale.
 2. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych: rejestracja@slup.pomorze.pl
 3. Zawodnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez SŁuP w celu realizacji rejestracji do zawodów łuczniczych oraz publikacji wyników poprzez stronę www.slup.pomorze.pl.
 4. Zawodnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu powiadamiania o organizowanych zawodach łuczniczych.
 5. Zawodnik może w dowolnym momencie uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i ma prawo do żądania od administratora ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 6. Zawodnik potwierdza, że podane w procesie rejestracji do zawodów łuczniczych dane osobowe, są zgodne z prawdą.

 

Postanowienia końcowe

 

 1.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.