I Zawody Łucznicze Field

Regulamin I Zawodów Łuczniczych

FIELD by SŁuP

1. Postanowienia ogólne

1.1. Zawody sportowe odbywają się w konwencji rywalizacji terenowej FIELD dla amatorów.

1.2. Wszyscy zawodnicy i organizatorzy uczestniczący w zawodach mają obowiązek przestrzegania przepisów niniejszego regulaminu.

1.3. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje jego twórcom – Stowarzyszeniu Łuczników Pomorza “SŁuP”.

2. Sędziowanie i kierownictwo zawodów

Za wszystkie aspekty prawidłowego przeprowadzenia zawodów FIELD odpowiedzialne są następujące osoby:

2.1. koordynator/organizator zawodów – odpowiada za wyznaczenie trasy zawodów, kontroluje jej zgodność z przepisami,

2.2. sędzia główny/sędziowie zawodów – głównym sędzią jest organizator/koordynator zawodów,

2.3. kapitan grupy – jest osobą delegowaną wyznaczoną do prowadzenia drużyny (grupy) zawodników na trasie zawodów. Kapitanowie grup są wybierani spośród najbardziej doświadczonych zawodników, na trasie zawodów są odpowiedzialni za przestrzeganie przepisów a ich decyzje są rozstrzygające.

3. Kategorie sprzętowe

Podział na kategorie sprzętowe poniżej.

Podkreślonym drukiem oznaczono kategorie sprzętowe wg IFAA.

Drukiem pogrubionym kategorie sprzętowe wg niniejszego regulaminu.

3.1. Łuk bloczkowy CU max 60# / bez ograniczeń wyposażenia – FU – Freestyle Unlimited.

Dozwolone: każdy typ łuku bloczkowego z dowolnym celownikiem ruchomym i dowolnym wyposażeniem; łucznik może posługiwać się dowolną techniką zwalniania cięciwy – mechaniczną bądź palcami; dozwolone jest podświetlanie punktu celowniczego.

Niedozwolone: korzystanie z urządzeń elektrycznych i elektronicznych będących wyposażeniem łuku i mogących służyć do celowania i określania odległości. Strzały: można korzystać ze strzał dowolnej konstrukcji, dowolnej (różnej) długości, średnicy nie przekraczającej 9,3 mm, dowolnej twardości (spin) oraz dowolnego opierzenia, w tym również dowolnych kolorów lotek – strzały mogą się różnić kolorami.

3.2. Łuk bloczkowy HU max 70# / celownik 3-5 pinów – BU – Bowhunter Unlimited.

Dozwolone: jakikolwiek typ łuku z celownikiem lub bez; jeśli stosowany jest celownik to musi on mieć minimum 3 a maksimum 5 trwale zamocowanych punktów celowniczych (pinów), których pozycji nie można zmieniać w trakcie trwania zawodów, wysięgnik do celownika jest dopuszczalny, jednakże jakiekolwiek jego regulacja jest zabroniona (zaleca się zawodnikom zgłoszenie tego rodzaju wysięgnika); można używać tylko przeziernika bez szkła powiększającego; można użyć jednego prostego stabilizatora o długości maksymalnej 305 mm mierzonej od krawędzi zewnętrznej majdanu, ewentualne użycie tłumika drgań jest dopuszczalne pod warunkiem, że łączna długość obu elementów nie przekracza dopuszczalnej w/w długości maksymalnej; dozwolone jest stosowanie podświetlenia punktów celowniczych , można stosować overdraw na długości maksimum 50 mm licząc do środka łuku do punktu podparcia strzały na podstawce w kierunku łucznika.

Niedozwolone: stosowanie jakichkolwiek elementów optycznych w postaci soczewek i szkieł powiększających w celowniku i przezierniku na cięciwie; stosowanie dodatkowych stabilizatorów oraz ciężarków balansujących łuk, nie można stosować znacznika długości naciągu (klikera). Strzały: dowolnego rodzaju, ale wszystkie jednakowej konstrukcji, jednakowo długie, o jednakowej średnicy (max 9,3mm grubości), wadze i spinie, lotki z tego samego materiału o jednakowej długości, jednakowe groty i nasadki; kolor lotek i stopień zużycia strzał nie podlega ograniczeniom.

3.3. Łuk olimpijski OL – FSR Freestyle Recurve.

Dozwolone: jakikolwiek typ łuku refleksyjnego zgodny ze standardami FITA, zaopatrzony wruchomy celownik, stabilizator lub system stabilizatorów, button, stałą lub ruchomą podstawkę, cięciwę z jednym gniazdem na strzałę zaznaczonym jednym lub dwoma pierścieniami lub owijkami z nici. Zwalnianie cięciwy wyłącznie przy pomocy palców gołych lub chronionych skórką lub rękawiczką łuczniczą.

Niedozwolone: używanie jakichkolwiek elementów optycznych w celowniku. Strzały: dowolnego rodzaju, ale jednakowej konstrukcji, jednakowo długie, o jednakowej średnicy (max 9,3 mm), wadze i spinie, lotki z tego samego materiału o jednakowej długości, jednakowe groty i nasadki; kolor lotek i stopień zużycia strzał nie podlega ograniczeniom.

3.4. Łuk tradycyjny myśliwski TR-HU – BHR – Bowhunter Recurve.

Za łuk tradycyjny – myśliwski uważany jest każdy łuk polowy lub sportowy, prosty lub refleksyjny z półką (wcięciem na strzałę).

Dozwolone: jakikolwiek typ łuku refleksyjnego z dowolnym rodzajem majdanu. Cięciwa może być zwalniana wyłącznie przy pomocy palców, palce może chronić skórka lub rękawiczka, przy naciąganiu łucznik musi stale dotykać palcem wskazującym promienia lub nasadki strzały, można używać podstawki dowolnego typu. Łuk może mieć jeden prosty stabilizator o długości max 305 mm mierzonej od zewnętrznej krawędzi majdanu. Na cięciwie dopuszcza się instalowanie wyłącznie: a) jednego gniazda strzały wykonanego przy pomocy jednego lub dwóch pierścieni metalowych lub owijek z nici, b) tłumików mocowanych w odległości minimum 305 mm w górę i w dół od gniazda strzały.

Niedozwolone: używanie mechanicznych urządzeń zwalniających cięciwę (spustów), wędrówka palców po cięciwie (tzw. string wal king) oraz ręki cięciwnej po twarzy (tzw. face wal king). Zabronione jest użycie mechanicznych elementów kontroli długości naciągu montowanych na łuku lub cięciwie (np. stosowanie brzęczka – klikera). Niedopuszczalne są wszelkie oznaczenia, rysy, otarcia i znaczniki umieszczone na wewnętrznej stronie ramion oraz w oknie majdanu umożliwiające ocenę odległości i sposób mierzenia – za wyjątkiem oznaczeń, metryczek i znaków fabrycznych. Nie można używać poziomicy. Strzały: dowolnego rodzaju, ale jednakowej konstrukcji i typu, jednakowo długie, o jednakowej średnicy (max 9,3mm), wadze i spinie, lotki z tego samego materiału o jednakowej długości, jednakowe groty i nasadki; kolor lotek i stopień zużycia strzał nie podlega ograniczeniom.

3.5. Łuk tradycyjny TR – LB – Long Bow oraz HB – Historical Bow.

Za łuk tradycyjny uważany jest łuk prosty lub refleksyjny wykonany z dowolnych materiałów nawiązujący swym kształtem do znanych historycznych egzemplarzy, który nie musi być ich wierną kopią. Majdan i ramiona mogą być owinięte materiałem naturalnym (jedwab, skóra) lub syntetycznym. Łuk typu wschodniego (konny) musi być łukiem symetrycznym, z symetrycznym majdanem. Łuk może być jednoczęściowy lub wieloczęściowy, może mieć okno strzeleckie i półkę pod strzałę. UWAGA: wcięcie w majdanie, czyli półka, jest dozwolone pod warunkiem, że jego szerokość jest mniejsza niż połowa szerokości majdanu, a strzała nie znajduje się w osi łuku. Cięciwa napięta na łuku musi przechodzić przez środek symetrii łuku. Cięciwa może być zwalniana wyłącznie przy pomocy palców – gołych albo chronionych skórką, rękawiczką bądź przy pomocy pierścienia łuczniczego (zekiera), przy naciąganiu i zwalnianiu cięciwy palec wskazujący musi stale dotykać nasadki. Na cięciwie mogą znajdować się wyłącznie: a) jedno gniazdo na strzałę w postaci jednego lub dwóch pierścieni metalowych lub wykonanych z nici, b) tłumiki cięciwy umieszczone w odległości minimum 305 mm powyżej i poniżej gniazda na strzałę.

Niedozwolone: użycie mechanicznych zwalniaczy cięciwy, celowników, stabilizatorów, podstawek i innych elementów wyposażenia. Na ręce łucznej i cięciwie nie może być żadnych oznaczeń ułatwiających kontrolę naciągu łuku, zabronione są wszelkie znaki, otarcia, laminaty itp. umieszczone na wewnętrznej części ramion i majdanie, które mogą ułatwiać celowanie i ocenę odległości. Łuk nie może posiadać uchwytu (gripu) typu pistoletowego; zabroniony jest przesuw palców po cięciwie (tzw. string wal king) oraz ręki cięciwnej po twarzy (tzw. face wal king). Zabronione są groty kute. Strzały: dozwolone są wyłącznie strzały drewniane, które muszą być z jednakowego materiału, o jednakowej średnicy i jednakowej wadze, długość strzał zawodnika nie musi być jednakowa, mierzona przed zawodami może się różnić maksymalnie o 25 mm między strzałą najdłuższą a najkrótszą w komplecie użytym w zawodach. Strzały muszą posiadać wyłącznie opierzenie (lotki) z materiałów naturalnych – pióra, papier, skóra. Dozwolone są wyłącznie groty tarczowe.

4. Kategorie wiekowe

Organizator zawodów ustala nastepujące kategorie wiekowe:
4.1. Dorośli powyżej 20 lat

(palik czerwony – dla kategorii: CU, HU, OL; palik niebieski – dla kategorii: TR, TR-HU)

4.2. Młodzież 15-20 lat (palik niebieski – wszystkie kategorie sprzętowe)

4.3. Dzieci poniżej 15 lat (palik żółty wszystkie kategorie sprzętowe)

5. Opłaty startowe.

Opłaty startowe ustala Organizator zawodów ustala następujące opłaty startowe:

5.1. Dorośli i młodzież (powyżej 15 roku życia)
nie będący członkami Stowarzyszenia Łuczników Pomorza SŁuP,
lub
członkowie Stowarzyszenia Łuczników Pomorza SŁuP
z nie opłaconą składką członkowską za 2019 rok – 60 PLN.

5.2. Wszystkie dzieci (poniżej 15 roku życia) oraz dorośli i młodzież
będący członkami Stowarzyszenia Łuczników Pomorza SŁuP
z płacona składką członkowską za 2019 rok – 30 PLN.

6. Nagrody i wyróżnienia:

6.1. Organizator przewiduje przyznanie dyplomów za miejsca I, II i III w każdej przygotowanej kategorii.

6.2. Jeśli na zawodach, w którejś kategorii sprzetowo/wiekowej nie będzie minimum 3 zawodników, organizator zastrzega sobie prawo połączenia danej kategorii z najbliższą pokrewną.

7. Zasady turnieju

7.1. Strzelnica treningowa ma być przygotowana minimum 1 godzinę przed zawodami. 7.2. Na zawody powinna zostać przygotowana trasa terenowa, na której ustawione zostaną 24 cele (maty z tarczami typu Field) lub 12 celi (w tym przypadku odbędzie się dwukrotne obejście trasy).

7.3. Zawodnicy będą wyruszać na trasę w grupach, które rozpoczną strzelanie na różnych stanowiskach. Na każdym kolejnym stanowisku łucznicy oddają po 3 strzały do tarczy każdy. Wszystkie cele są ustawione na dystansie nieoznaczonym. Każde stanowisko strzeleckie jest oznaczone tabliczką z numerem celu. Po zakończeniu strzelania do danego celu należy podliczyć uzyskane przez każdego z zawodników punkty, które następnie zapisywane są na indywidualnej karcie punktowej, w sytuacji spornej decydujący głos ma kapitan grupy.

7.4. Po zakończeniu strzelania, kapitan grupy zdaje wypełnione i podliczone karty punktowe do biura zawodów. Karty punktowe muszą być wypełnione, podpisane imieniem i nazwiskiem, oznaczona powinna być kategoria wiekowa oraz sprzętowa zawodnika a wyniki zsumowane. Każdy zawodnik powinien skontrolować poprawność wyników i ich zsumowania przed podpisaniem karty punktowej. Wyniki wprowadzane są do systemu aby wyłonić zwycięzców (są sprawdzane jedynie wyrywkowo pod kątem arytmetycznym). Karty punktowe z ujawnionymi błędami arytmetycznymi oraz wypełnione nieczytelnie (uniemożliwiając weryfikację) nie będą uwzględniane przy końcowej klasyfikacji.

8. Punktacja

8.1. Strzelanie będzie odbywać się do mat wyposażonych w tarcze typu Field o średnicach: 20 cm, 40 cm, 60 cm, 80cm. (rozmiary poszczególnych tarcz i stref punktowych przedstawiono w tabeli poniżej).

Kolor strefy na tarczy

Obszar punktowy

Średnica tarczy i stref punktowych w cm

Tolerancja w mm +/-

20

40

60

80

Żółty

6

2

4

6

8

1

Żółty

5

4

8

12

16

1

Czarny

4

8

16

24

32

1

Czarny

3

12

24

36

48

3

Czarny

2

16

32

48

64

3

Czarny

1

20

40

60

80

3

8.2. Punktacja – każdy strzał może mieć zaliczone od 0 do 6 pkt. (0 pkt. to strzał poza tarczą). Poniżej oznaczono na rysunku tarczy poszczególne strefy punktowe.

8.3. W przypadku strzał, które odbiły się od celu, trafiły w inną strzałę lub przez niego przeszły, obowiązują następujące zasady.

8.3.1. Jeśli strzała odbiła się od tarczy do tyłu (cofnęła się) zawodnik powtarza strzał. Jednak gdy sytuacja taka powtórzy się, to po drugiej strzale takiemu zawodnikowi zalicza się najmniejszą wartość punktową. W przypadku dzieci dopuszcza się zaliczenie wyniku przy zgodzie całej grupy (decyzja należy do kapitana grupy).

8.3.2. Jeśli strzała przeszła przez cel, zawodnik powtarza strzał. Jednak gdy sytuacja taka powtórzy się, to po drugiej strzale takiemu zawodnikowi zostaje przyznana najniższa wartość, którą określi najniżej punktowana, niezakreślona przestrzelina na tarczy (decyzja należy do kapitana grupy).

8.3.3. Jeśli strzała trafi w inną strzałę i zostanie w niej, zostanie zapisana tak, jak strzała wbita w cel. Jeśli strzała po trafieniu w inną odpadnie od celu (po kolejnych oddanych strzałach w matę) jest liczona tak, jak strzała przez nią trafiona.

8.4. Obowiązuje zakaz oddawania dodatkowych strzałów w sytuacji, w której po podejściu do maty okaże się, że zawodnik oddał mniejszą liczbę strzałów, aniżeli przewidziano to w danej konkurencji.

8.5. Trafienia w linię będą zaliczone do wyżej punktowanej strefy.

8.6. Karty punktowe – są indywidualne dla każdego zawodnika. Wszystkie informacje na karcie muszą być precyzyjnie i czytelnie wypełnione. Wpisywanie trafień na kartę punktową: właściwą wartość zakreślamy stawiając X, ewentualny błąd zaznaczamy kółkiem i poprawnie zaznaczamy nową wartość symbolem X. Poprawiony wpis należy potwierdzić podpisem. Punkty wpisuje i zlicza kapitan grupy lub osoba przez niego wskazana. Karty muszą być podpisane przez kapitana/zapisującego oraz zawodnika (w przypadku kapitana/zapisującego kartę powinien podpisać on sam oraz inny zawodnik z grupy).

8.7. Wszystkie strzały powinny pozostać w celu do chwili zapisania wyników. Jeżeli jest niepewna sytuacja punktowa, spór powinien rozstrzygnąć kapitan grupy, a strzały do tego momentu nie mogą być wyciągane z celu.

8.8. Strzały wyciągnięte z celu przed zapisaniem wyników będą liczone jako zero. W przypadku pomyłki we wpisaniu punktów w karcie, poprawka musi być naniesiona natychmiast a kapitan grupy musi podpisać naniesione poprawki.

8.9. W przypadku wątpliwości kwestie sporne będą rozstrzygane przez kapitana grupy. Jeśli co najmniej 50% członków grupy nie zgadza się z decyzją kapitana – kwestia sporna zostanie rozstrzygnięta przez organizatorów (w tym przypadku należy wykonać zdjęcia obrazujące sporną sytuację).

8.10. Jeśli po zakończeniu zawodów dwóch lub więcej zawodników, w tej samej kategorii wiekowo-sprzętowej, ma tyle samo punktów, to na wyższym miejscu sklasyfikowany będzie ten zawodnik, który miał więcej trafień w strefę punktową o wartości 6 pkt. jeśli i wtedy będzie remis to decyduje pole o wartości 5 pkt. itd.

9. Oddawanie strzału

9.1. Jeśli cel (mata) wyposażony jest w więcej niż jedną tarczę (poniżej na rysunkach przedstawiono przykładowe kombinacje) to zawodnik przed oddaniem strzału musi wskazać, do której tarczy będzie strzelał.

9.2. Po dotarciu grupy do celu zawodnicy mają 1 minutę, aby ocenić dystans do celu. Po upłynięciu czasu zawodnicy muszą udać się na oznaczone stanowisko i w ciągu 90 sek. pierwszy zawodnik musi oddać strzał. Na każdym stanowisku zawodnicy strzelają w innej kolejności. Dzieci strzelają na końcu. Każdy zawodnik ma 90 sek. na oddanie swoich strzałów. Zawodnicy pozostają na stanowisku do czasu, aż ostatni z nich odda swój strzał.

9.3. Każdy cel będzie miał wyznaczone za pomocą kolorowych palików stanowiska strzeleckie.
– palik czerwony – dla kategorii: CU, HU, OL – dorośli powyżej 20 lat,
– palik niebieski – dla kategorii: TR, TR-HU – dorośli powyżej 20 lat,
– palik niebieski – wszystkie kategorie sprzętowe – młodzież 15-20 lat
– palik żółty wszystkie kategorie sprzętowe – dzieci poniżej 15 lat

9.4. W czasie strzału łucznik musi stać za palikiem nie dalej niż 30 cm od samego palika – zasada ta obowiązuje w przypadku jeżeli strzelania odbywają się pojedynczo oraz parami. W przypadku kiedy zawodnicy strzelają parami, a miejsce strzału wyznacza tylko jeden palik – zawodnicy muszą stać za palikiem (jeden z jego prawej strony, drugi z lewej) nie dalej niż 30-60 cm w prawo bądź lewo od palika.

9.5. Wszyscy zawodnicy oraz osoby towarzyszące muszą stosować się do poleceń kapitana grupy oraz organizatorów.

10. Zgłoszenia i uczestnictwo

10.1. Zawodnik ma obowiązek zgłoszenia swojego udziału w zawodach najpóźniej na 3 dni przed ich rozpoczęciem lub w terminie podanym przez organizatora (jeżeli jest inny). Organizator nie musi uwzględniać zgłoszeń po tym terminie.

10.2. Zawodnik, który zgłosił swój udział, a nie będzie mógł przyjechać na zawody, powinien niezwłocznie powiadomić o tym organizatora.

10.3. Od zgłaszającego się po terminie lub w dniu zawodów zawodnika organizator może zażądać wyższego wpisowego oraz nie ma obowiązku zapewnienia mu posiłku.

10.4. Zawodnik powinien zgłosić się do biura zawodów na tyle wcześnie aby być zarejestrowanym minimum 30 minut przed ich oficjalnym rozpoczęciem (zgodnie z komunikatem organizacyjnym). Jeśli zawodnik się spóźni może dołączyć do innej grupy wskazanej przez organizatora i rozpoczyna swoje zawody od celu, na którym aktualnie znajduje się grupa. Zabrania się w takim przypadku strzelania do celów opuszczonych w wyniku spóźnienia, wyniki z tych celów zapisuje się jako „0”.

10.5. Podczas zawodów zabrania się używania dalmierzy, urządzeń elektronicznych i smartfonów pozwalających określić odległość do celu. Zabrania się używania telefonów, smart fonów i innych urządzeń elektronicznych, które mogą przeszkadzać i rozpraszać innych zawodników. Za przestrzeganie powyższych zasad odpowiada kapitan grupy, a złamanie przepisu grozi dyskwalifikacją zawodnika.

10.6. Przy postępowaniu niezgodnym z regulaminem kapitan grupy jest zobligowany do udzielenia zawodnikowi ostrzeżenia i zaznaczenia tego faktu w metryczce punktowej zawodnika, trzy tego typu ostrzeżenia skutkować będą dyskwalifikacją zawodnika.

11. Bezpieczeństwo

11.1. Wszyscy uczestnicy turnieju, organizatorzy, zawodnicy i osoby towarzyszące, odpowiadają za bezpieczeństwo własne i zobowiązują się nie stwarzać okoliczności mogących w czasie turnieju zagrozić bezpieczeństwu ludzi i zwierząt znajdujących się na jego terenie.

11.2. Wstęp na linię strzelania (palik wyznaczający miejsce strzelania) podczas turnieju mają jedynie osoby strzelające oraz sędziowie.

Osoby towarzyszące, nie biorące czynnego udziału w zawodach mają zakaz wstępu na linię strzeleń, muszą przebywać co najmniej 4 metry od palika, za plecami zawodnika strzelającego. Zobowiązane są do zachowania się w taki sposób aby nie przeszkadzać zawodnikom.

Strzelanie i podchodzenie do mat łuczniczych odbywa się na wyraźny kapitana grupy. Strzały należy wyjmować z mat ze szczególną ostrożnością i w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych osób.

11.3. Dla bezpieczeństwa własnego i innych osób podczas przebywania na torach łuczniczych ew. na ścieżce łuczniczej należy kierować się zasadami zdrowego rozsądku i zachować szczególną ostrożność obserwując wszystko co się dookoła nas dzieje. Uczestnicy zawodów powinni być ubezpieczeni na czas zawodów we własnym zakresie lub przez macierzyste kluby.

11.4. W trakcie całych zawodów obowiązuje zakaz strzelania w górę i nie w osi mat łuczniczych np. na skos czy w poprzek.

Obowiązuje całkowity zakaz strzelania jeżeli na linii strzału, przy matach łuczniczych i za nimi znajdują się inne osoby. Zakazuje się przechodzenia w poprzek linii strzału oraz podchodzenia do mat łuczniczych podczas gdy inne osoby jeszcze nie ukończyły strzelania.

Zakazuje się wpuszczania na tory łucznicze/ścieżkę łuczniczą małoletnich dzieci bez ścisłego nadzoru opiekunów.

Obowiązuje zakaz wstępu na teren zawodów osób pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.

W CZASIE ZAWODÓW OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ SPOŻYWANIA ALKOHOLU.

12. Pozostałe postanowienia.

12.1. Jeżeli trasa zawodów będzie wymagała dwukrotnego przejścia (ustawienie 12 celów) zawodnicy nie mogą w żaden sposób opisywać i oznaczać odległości na jakich strzelają przy żadnym z celów w pierwszym przejściu trasy. Takie praktyki są niedozwolone, a każdy z zawodników ma obowiązek zgłoszenia takiego zdarzenia organizatorowi lub kapitanowi grupy. Osoba zapisująca odległości przy którymkolwiek z celów zostanie zdyskwalifikowana, a jej wynik będzie unieważniony i nie będzie podany do wiadomości.

12.2. Zabrania się używania jakichkolwiek urządzeń wskazujących odległość od celów (dalmierze, taśmy miernicze, dalmierze budowlane, lornetki z wbudowanym dalmierzem, smart fony itp.).

12.3. Zaśmiecanie terenu turnieju jest surowe zabronione (co 3-5 celów znajduje się wyznaczone miejsce do pozostawienia śmieci). Zawodnik, który zaśmieca teren turnieju może zostać zdyskwalifikowany.

12.4. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność (niepełnoletni za pisemną zgodą rodziców lub pod ich opieką). Dzieci do lat 13 biorą udział w zawodach i pozostają na trasie zawodów pod opieką rodziców lub opiekunów.

12.5. Za rzeczy pozostawione i zagubione na terenie zawodów organizatorzy nie biorą odpowiedzialności.

12.6. Jeżeli zawodnik nie akceptuje postanowień powyższego regulaminu to niestety jego start w zawodach nie jest możliwy.