Regulamin: Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Łucznictwie Terenowym 3D

Regulamin
Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Łucznictwie Terenowym 3D

1.Postanowienia ogólne.
1.1. Zawody sportowe w konwencji rywalizacji terenowej 3D dla amatorów
według przepisów organizacji łuczniczej IFAA dostosowanych do potrzeb
Zawodów Łuczniczych 3D organizowanych przez Stowarzyszenie
Łuczników Pomorza „SŁuP“.
1.2. Zarząd Stowarzyszenia Łuczników Pomorza „SŁuP“ przedstawia
przegłosowana wersję przepisów.
1.3. Wszyscy zawodnicy i organizatorzy uczestniczący w zawodach
organizowanych przez Stwowarzyszenie Łuczników Pomorza „SŁuP“ mają
obowiązek przestrzegania przepisów niniejszego regulaminu.

2. Sędziowanie i kierownictwo zawodów.

Za wszystkie aspekty prawidłowego przeprowadzenia zawodów 3D
organizowanych przez Stowarzyszenie Łuczników Pomorza „SŁuP“
odpowiedzialne są następujące osoby:
2.1. kierownik/organizator zawodów – odpowiada za wyznaczenie trasy /
okręgu / zawodów, kontroluje jej zgodność z przepisami.
2.2. kapitan grupy – jest osobą delegowaną przez kierownictwo zawodów do
prowadzenia drużyny / grupy / zawodników na trasie zawodów; kapitanowie
grup są wybierani spośród najbardziej doświadczonych zawodników, na
trasie zawodów są odpowiedzialni za przestrzeganie przepisów a ich decyzje
są rozstrzygające;

3. Kategorie sprzętowe.

Drukiem niebieskim kategoria na Zawodach Łuczniczych 3D
organizowanych przez Stowarzyszenie Łuczników Pomorza „SŁuP“.
Wytłuszczonym drukiem oznaczenie kategorii sprzętu wg IFAA.
– Łuk bloczkowy Cu max 60# / bez ograniczeń wyposażenia – FU –
Freestyle Unlimited (palik czerwony)
– Łuk bloczkowy HU max 70# celownik minimum 3-pinowy – BU –
Bowhunter Unlimited (palik czerwony)
– Łuk barebow BB (palik czerwony) BBR – Barebow Recurve (palik
czerwony)
– Łuk tradycyjny myśliwski Tr-hu – BH (R ) – Bowhunter Recurve (palik
niebieski)
– Łuk tradycyjny TR – TRLB – Traditional Long Bow oraz HB –
Historical Bow oraz łuki tradycyjne z kategorii TR IFAA bez okna w
majdanie (palik niebieski).

4. Kategorie wiekowe.

– Dorośli powyżej 20 lat (palik czerwony Cu, Hu, BB)
– Młodzież 15-20 lat (palik niebieski wszystkie kategorie sprzętowe)
– Dzieci poniżej 15 lat (palik żółty wszystkie kategorie sprzętowe)
Organizator zawodów ma możliwość zmienić kategorie wiekowe.

5. Odpłatność za zawody / startowe /

Organizator zawodów ustala następujące opłaty startowe:
5.1. Dorośli i młodzież (powyżej 15 r/ż)
nie będący członkami Stowarzyszenia Łuczników Pomorza SŁuP – 100
PLN w dniu zawodów lub 90 PLN przelewem na konto bankowe podane w
komunikacie organizacyjnym przez organizatora do dnia 07.08.2020.
5.2. Wszystkie dzieci (poniżej 15 r/ż) oraz dorośli i młodzież
będący członkami Stowarzyszenia Łuczników Pomorza SŁuP – 60 PLN lub
50 PLN przelewem na konto bankowe podane w komunikacie
organizacyjnym przez organizatora do dnia 07.08.2020.

6. Nagrody i wyróżnienia:

– Za miejsca I-III medale i dyplomy.
– Wyróżnienia dla najmłodszych zawodników.

7. Zgłoszenia i uczestnictwo

7.1. Zawody odbywają się w ciągu jednego dnia, przeprowadzane są jako
jedna runda w formule PFAA. Ilość stanowisk 40.
7.2. Każdy zawodnik ma obowiązek zgłoszenia swojego udziału w
zawodach najpóźniej na 3 dni przed ich rozpoczęciem; organizator nie musi
uwzględniać zgłoszeń po tym terminie.
7.3. Osoby, które zgłosiły się na zawody a nie będą mogły przyjechać na
zawody proszone są o powiadomienie o tym organizatorów.
6.4. Od zgłoszonego po terminie zawodnika organizator może zażądać
wpisowego zwiększonego o 50 % oraz nie będzie zapewniony dla niego
posiłek.
7.5. Zawodnik powinien zgłosić się do biura zawodów na tyle wcześniej by
być zarejestrowanym minimum 30 minut przed ich oficjalnym rozpoczęciem
(zgodnie z komunikatem organizacyjnym); jeśli zawodnik się spóźni może
dołączyć do innej grupy wskazanej przez organizatora, zabrania się w takim
przypadku dostrzeliwania celów / tarcz / opuszczonych przez spóźnionego
zawodnika, które zapisuje się jako aut / „0” /.
7.6. Podczas strzelań turniejowych zabrania się używania dalmierzy i
wszelkich telefonów mobilnych; za przestrzegania tego odpowiada kapitan
grupy a złamanie przepisu grozi dyskwalifikacja zawodnika;
7.7. Przy postępowaniu niezgodnym z regulaminem kapitan grupy jest
zobligowany do udzielenia zawodnikowi ostrzeżenia i zaznaczenia tego
faktu w metryczce punktowej zawodnika, trzy tego typu ostrzeżenia
skutkować muszą dyskwalifikacją zawodnika.

8. Strzelnica – teren zawodów łuczniczych.

8.1. Strzelnica treningowa ma być przygotowana minimum 1 godzinę przed
zawodami.
8.2.Wszystkie cele / tarcze 3D / rozmieszcza się na odległościach
odpowiadających wielkościom centralnych obszarów punktowych – tzw.
vital zone .
8.3. Cel – tarcza 3D musi być tak ustawiony aby centralny obszar punktowy /
vital zone / był skierowany w stronę łucznika; cele należące do grup 1 i 2
mogą być ustawione w zakresie od 0 do 15 stopni w stosunku do linii cel –
łucznik; kąt wystrzelenia strzał w górę lub w dół nie może przekraczać
wartości 45 stopni.
8.4. Cele / tarcze 3D / należy ustawiać tak, aby do minimum ograniczyć
możliwości utraty bądź uszkodzenia strzał;
8.5. Tory strzelań, czyli linie pomiędzy zawodnikami a celami / tarczami 3D
/ powinny być wolne od przeszkód i roślin tak, aby strzały nie napotykały na
opór. Jednak w tej kwestii ostateczną decyzję podejmuje organizator który
powinien zadbać o ciekawe ustawienie celów.
8.6. Cele / tarcze 3D / muszą być zamocowane do podłoża solidnie a każdy z
nich należy oznaczyć numerem umieszczonym na tabliczceo wymiarach
minimum 200 x 200 milimetrów.

8.7. Cele / Tarcze 3D / są podzielone na 4 grupy według wielkości centralnej
części punktowej / vital zone / – mierzone pionowo przez środek najwyżej
punktowanej strefy / kill zone /. Podział według IFAA 3D dostosowanych
do Zawodów Łuczniczych 3D organizowanych przez Stowarzyszenie
Łuczników Pomorza „SŁuP“.
8.8. Zróżnicowanie odległości od celu musi być dostosowane do wielkości
sylwetek zwierząt. Poniższy podział celów / tarcz 3D / do grup jest jedynie
orientacyjny, a ostateczną decyzję podejmuje organizator zawodów.
– grupa „1” – vital zone o wysokości powyżej 250 milimetrów,
– grupa „2” – vital zone o wysokości od 201 do 250 milimetrów,
– grupa „3” – vital zone o wysokości od 150 do 200 milimetrów,
– grupa „4” – vital zone o wysokości poniżej 150 milimetrów.
8.9. Maksymalne odległości celów / tarcz 3D /.
8.9.1. Czerwony palik – łuki z przyrządami celowniczymi i łuki kategorii
BB:
– grupa „1” – do 54 metrów
– grupa „2” – do 40 metrów
– grupa „3” – do 31 metrów
– grupa „4” – do 18 metrów
8.9.2. Niebieski palik – łuki bez przyrządów celowniczych oraz kategoria
juniorów/młodzieży.
– grupa „1” – do 40 metrów
– grupa „2” – do 35 metrów
– grupa „3” – do 27 metrów
– grupa „4”– do 18 metrów
8.9.3. Żółty palik – kategoria dzieci.
– grupa „1” – do 25 metrów
– grupa „2” – do 15 metrów
– grupa „3” – do 10 metrów
– grupa „4” – do 5 metrów
Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia maksymalnych
odległości dla tarcz z grupy 1 i 2.

9. Reguły strzelania

9.1. Każdy zawodnik strzela do jednego celu / tarczy 3D / tylko jedną strzałę
na raz; strzała uznawana jest za niewystrzeloną jeśli zawodnik dotykając
palika jest w stanie jej dosięgnąć. Łucznik powinien mieć strzałę nieustannie
pod kontrolą aby nie nastąpiło przypadkowe jej wystrzelenie. Strzała
wystrzelona przypadkowo lub w sposób niezamierzony, jeżeli nie trafiła w
cel, jest uznawana punktowo jako aut / „0” /.
9.2. Zawodnik strzelający do celu dotyka do palika dowolną częścią ciała
stojąc za nim.
9.3. Grupa musi się składać zawodników należących do minimum dwóch
różnych klubów. Zawodnicy nie mogą strzelać w grupach liczących mniej
niż 3 osoby. Do zawodów nie dopuszcza się grup liczących więcej niż 7
osób.
9.4. Zawodnicy muszą mieć ze sobą podczas strzelań punktowanych
wystarczającą liczbę strzał tak, aby strzały chybione mogły być
poszukiwane dopiero po zawodach. Wstrzymywanie kolejnych grup podczas
rozgrywki punktowej przez poszukiwanie strzał jest zabronione.
9.5. Jeśli któraś z grup podczas zawodów uporczywie wstrzymuje kolejną
kapitanowie obu grup mogą uzgodnić wyprzedzenie / przejście / jednej
grupy przez kolejną z powiadomieniem organizatora.
9.6. W przypadku awarii sprzętu w czasie strzelania punktowanego
zawodnik ma 15 minut czasu na naprawę sprzętu a następnie ma prawo do
wystrzelenia 2 strzał próbnych do celu / tarczy 3D / już wcześniej
strzelanego. W takim przypadku musi jednak umożliwić strzelanie punktowe
do tego celu kolejnym grupom zawodników. Zawodnik może dostrzelić
brakujący cel później w obecności całej swojej grupy. Taką sytuację należy
zgłosić organizatorowi/sędziemu głównemu .
9.7. W koniecznych przypadkach zawodnik, za zgodą kapitana grupy, może
czasowo opuścić miejsce zawodów; grupa w takich okolicznościach może
czekać na zawodnika umożliwiając jednocześnie przejście grupom
następnym. Rozsądny czas oczekiwania na zawodnika nieobecnego ustala
kapitan grupy.
9.8. We wszystkich stylach strzelania strzałę na łuk zakłada się wyłącznie na
stanowisku przy paliku. Zawodnik ma 60 sekund na wystrzelenie strzały do
celu liczone od momentu podejścia do palika.

10. Zasady punktacji.

Wskazane jest aby zasady punktacji były umieszczone na metryczce.
10.1. Strzelamy wedłg Runda IFAA 3D Standard.
W tej rundzie każdy zawodnik oddaje dwa punktowane strzały z dwóch
palików. Zawodnik zaczyna strzelanie z palika położonego dalej od celu, po
oddaniu pierwszego strzału, zawodnik podchodzi na palik położony bliżej
celu i oddaje drugi strzał.
Punktacja identyczna w przypadku obu strzałów: 10-8-5
Cel – tarcza 3D posiada 3 strefy punktowane:
mała strefa / kill zone / = 10 punktów ( w przypadku obu strzał);
duża strefa / vital zone / = 8 punktów ( w przypadku obu strzał);
reszta celu = 5 punktów ( w przypadku obu strzał).
10.2. Trafienie w podstawki imitujące grunt uznaje się jako aut / „0” /.
Rogi i kopyta liczymy jako ciało.
10.3. Trafienie celu strzałą odbitą od ziemi uznaje się jako aut / „0” /.
10.4. Strzałę wbitą w cel nie wolno dotykać do momentu zapisania jej
wyniku.
10.5.. Jeżeli strzała przebije cel / tarczę 3D / ale utkwi w nim, kapitan grupy
może ją wypchnąć i ustalić wartość trafienia; jeśli strzała odbije się od celu
lub przeleci przez niego na wylot co uniemożliwi ustalenie trafienia
zawodnik ma prawo do wystrzelenia kolejnej strzały specjalnie oznaczonej
jednak gdy sytuacja taka powtórzy się to po drugiej strzale takiemu
zawodnikowi zalicza się najmniejszą wartość punktową przysługującą danej
strzale.. Jeśli strzała odpadnie od celu na skutek uderzenia w cel innej
strzały, kapitan może zaliczyć trafienie jeśli znany jest punktowania
strzały,która odpadła.
10.6. Strzała, która trafi w inną strzałę i zostanie w niej będzie liczona tak,
jak strzała wbita w cel. Jeśli strzała po trafieniu w inną odpadnie od celu jest
liczona tak, jak strzała przez nią trafiona.
10.7. W celach 3D lina oddziela jedna strefe punktowa od drugiej. Linia ta
lezy w nizej punktowanej strefie i dlatego strzała musi dotykać strefy wyżej
punktowanej w celu zaliczenia lepszego wyniku.

Strzała nr „1” nie znajduje się w strzefie punktowanej, znajduje się
podstawie, jest liczona jako 0 pkt
Strzała nr „2” przecina „linię włosów” jest liczona jako trafienie za
najmniejszą ilość punktów
Strzała nr „3” jest liczona jako niżej punktowane pole
Strzała nr „4” wyraźnie przecina wyżej punktowane pole jest liczona jako
wyżej punktowana
Strzała nr „5” uderza w krawędź figury, ale nie pozostaje w celu jest liczona
jako 0 pkt (wyjątek stanowi kategoria DZIECI gdzie taką strzałę zaliczamy
jako najniżej punktowane pole)
10.8. Strzała wystrzelona do innego celu jest uznana jako aut / „0” /.
10.9 Przy strzelaniu na krótkich odległościach, gdzie może grozić
uszkodzenie lub zniszczenie strzał kapitan grupy może przerwać strzelanie,
zapisać wyniki wystrzelonych dotąd strzał i wyjąć je z celu, następnie
dopuścić do strzelania osoby które do tej pory nie strzelały i ponownie
zapisać oddane strzały
10.10. Po zakończeniu strzelań punktowanych zawodnik ma obowiązek
skontrolować metryczkę i potwierdzić zapisane w niej wyniki swoim
podpisem. Z chwilą podpisania przez zawodnika metryczka / karta
punktowa / jest dokumentem potwierdzającym wynik i stanowi podstawę
klasyfikacji uczestników zawodów.
10.11. Sędzia główny może wyrywkowo sprawdzić metryczkę pod kątem
arytmetycznym. Brak podpisu i błędy arytmetyczne mogą być podstawą do
dyskwalifikacji zawodnika.
10.12. W przypadku gdy na koniec zawodów dwóch lub więcej zawodników
ma taką samą ilość punktów, wyżej będzie sklasyfikowany ten który zdobył
więcej 20, jeśli znowu będzie remis to 18 itd
10.13. Przestrzeganie reguł niniejszego regulaminu jest powinnością
zawodników oraz wszystkich osób towarzyszących. Łamanie w/ w ustaleń
może skutkować dyskwalifikacją zawodnika.
10.14 W kategori dzieci jeśli strzała odbije się od celu to zawodnik może
powtórzyć strzał lub uznać trafienie za najmniejszą ilość punktów.

11. Bezpieczeństwo i zasady BHP

11.1. Wszyscy uczestnicy turnieju, organizatorzy, zawodnicy i osoby
towarzyszące, odpowiadają za bezpieczeństwo własne i zobowiązują się nie
stwarzać okoliczności mogących w czasie turnieju zagrozić bezpieczeństwu
ludzi i zwierząt znajdujących się na jego terenie
11.2. Wstęp na linię strzelań (palik z którego strzela aktualnie dany
zawodnik) podczas turnieju mają jedynie osoby strzelające oraz sędziowie.
11.3. Osoby towarzyszące, nie biorące czynnego udziału w zawodach mają
zakaz wstępu na linię strzelań (palik z którego strzela aktualnie dany
zawodnik) muszą przebywać co najmniej 4 metry od palika za plecami
zawodnika strzelającego
11.4. Strzelanie i podchodzenie do mat łuczniczych odbywa się na wyraźny
znak sędziego.
11.5. Na ścieżkach i miejscach strzelań obowiązuje zakaz strzelania w górę i
nie w osi mat łuczniczych na skos i w poprzek.
11.6. Obowiązuje zakaz strzelania jeżeli na linii strzału, przy matach
łuczniczych i za nimi znajdują się inne osoby, zakaz przechodzenia w
poprzek linii strzału. Zakaz podchodzenia do mat łuczniczych podczas gdy
inne osoby jeszcze nie ukończyły strzelania.
11.7. Zakaz wpuszczania na tory łucznicze/ścieżkę łuczniczą małoletnich
dzieci bez ścisłego nadzoru opiekunów.
11.8. Strzały należy wyjmować z mat ze szczególną ostrożnością i w sposób
nie zagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych osób.
11.9. Dla bezpieczeństwa własnego i innych osób podczas przebywania na
torach łuczniczych ew. na ścieżce łuczniczej należy kierować się zasadami
zdrowego rozsądku i „mieć oczy dookoła głowy”.
11.10. W czasie trwania rywalizacji sportowej zabrania się noszenia na
górnej części ciała ubiorów o cechach kamuflażu.
11.11. Przed i podczas trwania zawodów zabronione jest spożywanie
alkoholu i innych substancji mogących mieć negatywny wpływ na
bezpieczeństwo zawodników i porządek samych zawodów.
11.12. Uczestnicy zawodów powinni być ubezpieczeni od NNW (Następstw
Nieszczęśliwych Wypadków) przez macierzyste kluby, lub sami muszą
wykupić ubezpieczenie od NNW.
11.13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione,
pozostawione na terenie zawodów
11.14. Wyrzucanie wszelkich odpadków na trasie zawodów jest zabronione.
11. Udział w zawodach
11.1 Udziałw zawodach jest dobrowolny i nie przymusowy
11.2 Start w zawodach jest równoznaczny z :
– wyrażeniem zgody na umieszczenie danych podanych przy rejestracji na
liście startowej oraz w tabeli wyników z zawodów, na które się
zarejestrował,
– wyrażeniem zgody na publikację zdjęć, na których się znajduje,
wykonanych w trakcie zawodów,
11.3 Jeśli zawodnik nie akceptuje powyższego regulaminu to niestety jego
start w zawodach nie jest możliwy.